TÜZÜK

     PENYE KONFEKSİYON  ve İMALAT HAZIR GİYİM  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

 

Adı ve Merkezi*

Madde 1- Derneğin Adı       :  PENYE KONFEKSİYON ve İMALAT HAZIR

                                                  GİYİM DERNEĞİ’dir

                                                KISA ADI ‘PENKON’dur.                                           

                                               

Derneğin Merkezi                 : GAZİANTEP’tedir. Şubesi yoktur

 

Derneğin Amacı*

Madde2-        Dernek, Gaziantep’de tekstil ve hazır giyim piyasasında bulunan ,penye tedarikçileri,satıcıları ve penye imalatçıları, penye iplik, penye  kumaş toptancıları, konfeksiyoncular,konfeksiyon imalat ve üreticileri,pantolon ve gonlek satıcıları ve imalatçıları, konfeksiyon kumaşı,eşofman ve eşofman imalat ve ithalatçıları, tuhafiye, tekstil yan sanayi, çorap, kot, deri, suni deri,konfeksiyon ve triko makineleri ithalatçısı ve imalatçıları, fermuar,düğme ve tekstil lastiği satıcı ve üreticileri, aksesuar imalat ve satıcısı, tekstil yan ürünleri ve tekstil sektörü ve Gaziantep’de değişik iş alanlarında faaliyette bulunan gerçek kişi ve hükmi şahsiyet ortaklarını müşterek bir çatı altında buluşturmak amacıyla kurulmuştur.

 

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1)- Gaziantep tekstil piyasasında yer alan konfeksiyoncuların sanayi, teknoloji ve pazarlama açısından gelişmesini ve yükselmesini sağlamak.

2)-  Penye,eşofman kumaş,iplik ve triko satıcı ve imalatçıları arasında işveren sıfatına haiz olunması sebebiyle çalışma piyasasını düzenleyen ve bu konularda üretilen ürünler  ve çalışanlar hakkında rekabeti önleyici ve iş hayatını daha kolay hale getiren , daha aktif büyümeyle şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak ,dayanışmayı arttıran  sağlıklı ve yasalara uygun kararlar alınmasını sağlamak.

3)- Üyelerini ortak çıkarları doğrultusunda mesleki ve ekonomik dayanışmayı ve işbirliğini sağlamak, ekonomik sorunlarda ortak çıkarlar doğrultusunda ortak tavır belirlemek ve hareket etmek.

4)- Gaziantep piyasasında ihracata yönelik, yasal mevzuatla ilgili engelleyici ve zorlayıcı hükümlerin ve uygulamaların tespitinin yapılması, bu tespitlerin ilgili mercilere bildirilmesi, aleyhe hükümlerin değiştirilmesi, ihracatı teşvik edici, kolaylaştırıcı cazip hale getirici mevzuatların konulmasını sağlamak.

 

5)- Tekstil sektöründe penye satıcısı ve imalatçıları ,eşofman satıcı ve üreticileri,kumaş toptancısı, tuhafiyeci, trikocu, pantolon ve gomlek imalatçısı,konfeksiyoncu ve tekstil yan ürünleri ile ilgili sorunların sağlıklı ve kalıcı şekilde çözülmesini sağlamak.

6)- Penye,kumaş ve hazır giyim alanlarında kalite ve standardizasyonu geliştirmek, her aşamada koordinasyonu sağlamak.

7)- Dernek üyelerinin kültürel, sosyal, hukuki idari ve hatta finansman açısından çıkabilecek sorunlarını çözmeye çalışmak ve yardımcı olmak, ortak sorunlarda ortak tavır belirlemek.

8)- Çevre düzenliği ile ilgili sorunların belirlenmesi ve bu sorunların belediye ile ilgili devlet kurumlarına bildirilerek çözülmesini sağlamak ve bu şekilde Gaziantep’in daha iyi yaşanır hale getirilmesine çalışmak.

9)- Gaziantep tekstil ve hazır giyim piyasasının dünya pazarlarına açılmasını fuar ve çeşitli reklamlarla, dünya piyasalarıyla daha kolay rekabet etmesini sağlamak için gerekli araştırmaların yapılmasını, alt yapının oluşturulması ve yapılan araştırmalara ilgili devlet kademelerinin dikkatlinin çekilmesine ve bu konularda desteğin alınmasına çalışmak.

10)-Dernek üyeleri arasında çalışma hayatının düzenlenmesi ve rekabeti önleyici tedbirler alabilmek için üye firmalardan herhangi birinde çalışmak isteyen bir sektör elemanının derneğe yazılı bildirmek kaydıyla işe başlaması.

11)- Gaziantep tekstil ve hazır giyim piyasasının, ulaşım imkanlarıyla, otoparkları, alışveriş merkezleri, toptan ve perakende mağazaları, restoran ve kafeteryalarıyla kaliteli ve düzeyli hizmet imkanının müşteriye tanınarak daha cazip ve tercih edilir hale getirilmesine çalışmak.

12)- Tekstil ve hazır giyim piyasamızda, iç piyasa birliği ve ihracat birliği kurmak, ihracatın ve ithalatın bir elden yapılmasına yönelik olarak sektörel dış ticaret şirketi kurulmasına öncülük etmek.

13)- Bölgeye alışveriş için yurtiçinden ve yurtdışından gelen müşterilerin memnuniyetini artırmak ve piyasanın onlar için daha cazip bir hale gelmesi için gerekli ortamın sağlanmasına çalışmak.

14)- Bölgeye ticaret için gelen tüm müşterilere kaliteli ürün hizmetinin verilmesi taahhütlerin yerinde ve zamanında ifa edilmesi, yurtdışından gelen müşteriler için ülkeye giriş ve çıkışların kolaylaştırılması, bürokratik işlemlerin azaltılması, mal sevkiyatında zorluklar çıkarılmaması, ulaşım imkanlarının rahatlatılması konularında çalışmalar yapmak.

15)- Piyasada bulunan işadamlarının, kaliteli ürün üretme ve satma anlayışının kazandırılması, tüketici haklarını tanıtılması ve korunması, müşteriye en iyi hizmetin verilmesi, yeni teknoloji ve değişimlerin takip edilmesi ve benzeri mesleki konularda eğitilmesi ve bilgilendirilmesini sağlamak.

16)- Derneğin konusu ve amacı doğrultusunda uzman kişi ve kuruluşlarla görüşmek, fikir teatisinde bulunmak, uygulayıcı ve öğretici olmak üzere uzman ve teknik elemanlarla ilişki kurmak.

17)- İmalata yönelik iplik, her türlü makine, makine yedek parça aksamı ve sarf malzemeleri alımlarında pazar araştırmaları yaparak üyelerine bu konularda avantaj sağlamak.

18)-  Yurt içi ve yurt dışında sektörle ilgili gelişmeleri sağlamak üzere eğitim toplantıları düzenlemek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında sektörle ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, fuarlar, organizasyonlar düzenlemek, gösteri ve etkinliklere üyelerinin katılımını sağlamak. Sektörün gelişmesi için üretim alanında çeşitli yarışmalar düzenleyerek bu konuda ortaya çıkan ürünleri ve yenilikleri sektörün hizmetine sunmak.

19)-  Dünyadaki tekstil sektörü müesseseleri araştırıp çalışma sistemlerini, fiyat ilişkilerini, kalite normlarını, üretim aşamasındaki faaliyetlerini araştırmak, bu konularda raporlar hazırlamak bu konularda dernek üyelerini bilgilendirmek. Böylece dünyadaki tekstil sektöründeki işadamlarıyla işbirliği içinde bulunmak, yatırımlar yapmak. Ayrıca üyelerin bilgilerinin artması için, yurt içinden ve yurt dışından emsal dernek ve kuruluşlarla ilişki kurarak işbirliği sağlamak.

         20)- Sektörde hukuki, mali ve gümrük konularında danışmanlık yapan firmalarla işbirliği yapmak, dernek üyelerini bu konularda bilinçlendirmek gelişmelerinde katkıda bulunmak.  Üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda idari ve hukuki mercilerde girişimlerde bulunmak. Üyelerini hak ve hukukunu her türlü tecavüze ve ihmale karşı korumak. Plan ve programlar hakkında derneğin görüş ve dileklerini ilgili yerlere duyurmak. Dernek belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için kamu, özel, tüzel, resmi ya da yarı resmi tüm kurum ve kurumlarla yurt içi ve yurt dışında maddi ve manevi işbirliğine girmek.

        21)- Tekstil sektöründe özellikle imalat aşamasında verimi arttırmak, rasyonel üretime ulaşmak,  dernek üyelerinin, tekstil ve hazır giyim yeni atılmak isteyen şahısların ve ilgililerin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla yetkili mercilerden izin alınması koşuluyla, vasıflı işçiler yetiştirmek için kurs, seminer düzenler ve eğitim kurumları açar, bu amaçla burs verir. Bunun yanında üniversiteler, eğitim kurumlarıyla işbirliği kurmak, beraberce çalışma ortamları yaratarak sektöre kalifiye elemanlar kazandırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapmak. Gerektiğinde Tekstil Sektörüne eğitimli, verimli kişiler kazandırılması için eğitim kurumları kurulmasına destek vermek veya kurmak. Konusu ve amacı doğrultusunda gerekli personeli istihdam eder ve sektör çalışanları hakkında, üyelerce haksız rekabeti önleyici olmak kaydıyla personel istihdam edilmesini sağlar .

     22)- Sektördeki gelişmeleri üyelere bildirmek, ulaştırmak, fikir ve bilgi alışverişini en hızlı bir şekilde sağlamak için amaçları ve yasalar doğrultusunda sektörsel gazete, dergi, broşür, bülten gibi süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak ve çıkartılmasına yardımcı olmak, basım ve dağıtımını yapmak veya konuyla,ilgili profesyonel şirketler ile işbirliği yapmak,  elektronik yayıncılık yapmak.            

     23)- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

        24)- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla gerekli izinler alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, kurulmuş bulunan tesislerin işletme ve bakımını üstlenir veya aracı vasıtasıyla işletip çalıştırmak ve hasıl olacak gelirleri amaçta belirtilen hususlarda harcanmak üzere derneğe irat kaydetmek. İktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek, mevcutlara ortak olmak. Dernek konusu ve amacı doğrultusunda dış ülkelerde mağazalar açar, sektörel dış ticaret şirketi kurulmasına öncülük eder, kurulmuş bulunan işletmeleri ortak bir çatı altında bütünleştirmek.

       25)- Dernek faaliyetleri için konusu ve amacı doğrultusunda ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. Taşınır, taşınmaz malların kullanma hakkını devir alır, üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir, kendi lehine yapılan ipotekleri kabul eder.  Ayrıca amacını gerçekleştirmek için her türlü makine, taşıt ve teçhizat alır, imal eder, kiralar veya kiraya verir ve her türlü tasarrufta bulunur.

      26)- Tekstil sektöründeki üretim kalitesini ve standardını arttırmak amacıyla kurslar düzenlemek. Mesleki kaliteyi, üretimi, verimliliği arttırmak için her türlü girişimlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak. Sektöre yardımcı imalatçılarla imalat aşamasından sonra yaşanabilecek olan sorunları ve uyuşmazlıkları çözmek veya en alt seviyeye indirmek, sektörler arasındaki karşılıklı güveni arttırmak, kaynaşmayı sağlamak, tekstil sektörünün ileriye dönük olarak gelişmesini sağlayacak hedefler koyacak ortak çalışmalar yapacak komiteler kurmak.

       27)- Dernek gelir getirici üye aidatlarını düzenli toplar. Bağış ve yardımları kabul eder. Üyeler arasında birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacı için turistik geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir veya bunlara katılabilir. Sektörsel plan, proje yaptırabilir, yarışmalar açabilir, gerektiği takdirde bu plan ve proje sonuçlarını uygulayabilir. Konserler, balo, defile, spor faaliyetleri, kermes, yarışma, piyango, ve yemekli toplantılar düzenler. Piknik tertipler, konferans, açık oturum ve söyleşi gibi toplantılar düzenler. Dernek üyeleri arasında maddi ve manevi dayanışmayı sağlamak, dernekler yasasının ilgili maddelerinde öngörülen hükümlerle uyumlu olarak üyelerinin çıkarlarını korumak için yardım sandığı kurmak, yardıma muhtaç olan üyelere kısa vadeli kredi imkanı sağlamak.  

       28)- Dernek üyeleri ekonomik, sosyal ilişkileri arttırmak, yeni yatırımlar yapmalarına öncülük etmek, üyelerin ekonomik gücünü bir araya getiren şirketler, holdingler, kooperatifler kurmak, kurulmuş olan kooperatiflere ortak olmak, dinlenmeleri için tatil köyü, otel, motel kurmaya öncülük etmek veya geliri dernek amaçlarında kullanılmak üzere kiraya vermek. Üyelerinin konut, işyeri ve tüketim ihtiyaçları için kooperatif kurulmasında bilgilendirme ve organizasyonla yardımcı olmak. Fuar, sergi, çarşı, okul, kreş, tekstil laboratuarları kurma. Amaçlarını yerine getirmek için devlet kuruluşları ve özel kuruluşlarla yurt dışındaki şirketler ve kredi kuruluşları nezdinde kanunlar çerçevesinde girişimlerde bulunmak.

       29)- Üyelerinin birlik, beraberliklerinin sağlanması, daha iyi bir şekilde istirahat etmelerinin sağlanması ve kaynaşmalarını sağlamak için gerek görüldüğünde lokal açıp işletmek veya kiraya vermek.

       30)– Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, kurulmuş olan vakıflara üye olmak, aynı amaca hizmet eden derneklerle istişarede bulunmak, destek almak vermek federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak.

       31)- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki benzer faaliyet gösteren dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, yasaların izin verdiği ölçüde işbirliği yapmak.

       32)– Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

      33)- Tabi afetlerde, hastalık, ölüm, düğün gibi tasalı ve sevinçli zamanlarda üyelerin birlik ve beraberlik içinde bulunmalarını temin edici çalışmalar yapmak. Fakir, hasta ve yardıma muhtaç olanlara ilaç tedavi ve diğer yardımlarda bulunmak. Dernek üyelerinin istifadesi için yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınması koşuluyla özel sağlık kurumu açmak.

      34)- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

      35)- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

      36)- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve yapmak veya yardımlaşmak,

etmek.

    Derneğin Faaliyet Alanı

     1- dernek mesleki dayanışma alanında faaliyet gösterir.

  Derneğin Çalışma İlkeleri

         Madde 3- Dernek hiçbir şekilde siyasi konularla uğraşmaz. Hiçbir siyasi partiye doğrudan veya dolaylı olarak ilgi ilişkisi yoktur. Çalışma ve toplantılarında hiçbir şekilde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülemez ve uygulanamaz.

         Üyelik Koşulları, Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

      

        Madde 4- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış, Gaziantep’de tekstil imalatı ve satışı, penye satışı ve imaları, penye kumaşı, penye iplik,eşofman,triko, triko iplik imalatı, konfeksiyoncular, konfeksiyon kumaşı, , tuhafiye, triko, tekstil  makineleri ithalatçısı ve imalatçıları, fermuar, aksesuar, tekstil yan sanayi, tekstil sektörünün değişik iş alanlarında faaliyette bulunan, Gaziantep’de diğer iş kollarında faaliyette bulunan sanayici, esnaf, iş adamları ve derneğin amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiler Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla,maille veya da telefon ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Fahri üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılırlar ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi olanlar için ayrı bir defter tutulur. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

. Ancak; tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık ve temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

   Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir

         Üyelikten Çıkma

         Madde 5– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

         Üyelikten Çıkarılma

         Madde 6– Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

         1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

         2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         3- Sürekli olarak altı ay ve daha fazla derneğe uğramamak. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek,

         4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

          Dernek  Organları

         Madde 7– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

         1-Genel kurul,

         2-Yönetim kurulu,

         3-Denetim kurulu
         4-Danışma kurulu                                                                                                                                                  

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma  Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü

Madde 8– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan genel kurul, bir (3) yıl da  bir,ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

         Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

         Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Yönetim Kurulu toplantı yerini uygun olan bir başka yere de alabilir. 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

 

Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 9– Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

         Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1- Dernek organlarının seçilmesi,

         2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, giriş ödentisini ve aylık aidatı tespit etmek.

         5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve borçlanma hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         8- Derneğin federasyon kurması,  federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         9- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

       10- Derneğin vakıf kurması,

       11- Derneğin fesih edilmesi,

       12- Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,

       13- Dernek Şubelerinin açılmasına veya kapatılmasına karar vermek veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

      14-  Üyelerin sosyal faaliyetlerde müşterek hareket etmelerini organize etmek üzere, lokal, eğitim merkezi, sosyal tesisler açmak ve işletmek için yönetim kuruluna yetki vermek.

      15- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

         Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

                  Madde11-yönettim kurulu15 asil 15yedek olarak gene kurulca açık oyla 3 yıl için seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Üye’yi belirler. 

         Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa, başka sebeplerden dolayı veya Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayanların üyelikleri düşer,  boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

         1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

         2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

         3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

         4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, borçlanmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

         5- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için görevlendireceği kimselerin seyahatleri halinde tüzük dahilinde masraflarını karşılamak.

         6- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

         7- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

         8- Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak

         9- Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

       10- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

       11- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

       12- Yeterli bir nedene dayanmaksızın üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi üyelikten düşürülür. Yerine birinci sıradaki yedek üye alınır.

       13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak ,dernek faaliyetlerinin T.C Devleti yasalarına ve  hakkaniyete uygun olarak yürütülmesi için derneğe avukat tayin etmek.

          Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

         Madde 12-  Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri aşağıda sayılmıştır.

         1- Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

         2- Dernek adına diğer yönetim kurulu üyelerinin onayını alarak açıklamalarda bulunmak.

         3- Dernek yazışmalarında ve isteklerinde birinci derecede imza atmak.

         4- Derneğin kamu, tüzel kişiler ve özel kişiler yanında mali ve adli yönden temsil etmek.

         5- Ana tüzük hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.

         6- Diğer yönetim kurulu üyelerinin yürütmekte olduğu işleri yakından izlemek ve gerektiğinde bunları incelemek ve bilgi almak.

 

        

         Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 13- Denetim kurulu 5 asıl 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

         Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 14- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden ve dernek adına çıkarılan yayınlardan sağlanan gelirler,

2 Üye aidatı: Üyelerden genel kurulca saptanmış giriş ödentisi 50 TL ve aylık 20 TL aidat alınır. Bu  miktarını arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7- Dernek adına çıkartılan yayınlardan, düzenlenen web. sitesi reklamları, piyango ve sosyal tesislerden sağlanan gelirler, proje gelirleri, her çeşit isim hakları, menkul kıymetler, gayrı menkul ve lokal işletmesinden sağlanan gelirler, iktisadi teşebbüs kurmak ve kiraya verilmesinden sağlanan gelirler.

8- Dernek adına bankaya yatırılan paralardan alınacak faiz gelirleri.

9- Diğer gelirler.

        Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

  Madde 15- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirleri Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

          Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

         Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 17- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü           

Madde 18- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

         Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin yarına, bağış ve ölüme bağlı tasarruf, satın alma vs. yollarla edinilen taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

         Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

         Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişikte tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

.         Federasyon Kurulması

Madde 19- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş amaçlarına uygun olan dernekler ile birleşerek federasyon kurabilir, ayni amaçlı federasyonlara katılabilir.

 

         Platform Oluşturma

Madde 20- Dernek amaçları ile ilgisi bulunan, kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunun kararı ile platform oluşturabilir. Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

 

         Lokal ve Tesis Açma

         Madde 21- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

 

         Sandık Kurma

Madde 22- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

 

Derneğin İç Denetimi

  Madde 23- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 24- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

         Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

         Madde 25- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

         Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

         Madde 26– Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde  PENYE KONFEKSİYON VE İMALAT HAZIR GİYİM  Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa yada dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse,   derneğin  bütün mal varlığı, parası ve bütün hakları derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

          Hüküm Eksikliği

         Madde 27- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

        Madde 28- Danışma kurulu 10 asil üye olarak yönetim kurulunca seçilir. 3 yıl süreyle görev yaparlar. Dernek yönetimi ile ilgili konularda fikir beyan etme hakkına haizdirler.

        Madde 29-KOMİSYON: Dernek amaçları ile ilgisi bulunan, kanunlara aykırı olmayacak alanlarda, derneklere veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile gerekli sayıda komisyonlar kurabilirler.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.